Siemens 767 V

siemens_767_v.gif

Country: 
Germany

Year: 
1947-48

Wave bands: 
SW, MW, LW

Tubes: 
5Y3G, 6V6GT, 6B8G, 6K7G, ECH21