Nixie tubes IV-22

Nixie tubes, IV-22

Price: 7 euro/tube